Kjøpsprosessen og salgsprosessen

KJØPSPROSESSEN

Når de ulike kriteriene til idealobjektet man søker etter er vel definert, vil vi ved en gjennomarbeidet søkemetodikk finne frem til et utvalg objekter som vi så "screener" for å sitte igjen med de beste og mest aktuelle eiendommene.

ANNENHÅNDSMARKEDET - Etter at den ønskede eiendom er funnet, vurderes objektet nøye. I tillegg kan vi, etter behov, (for kjøpers regning) fremskaffe en tilstandsrapport. Deretter forhandler vi pris. Når kjøper og selger er blitt enige, underskrives en bindende kjøps-/salgsavtale ("compromis de vente"). Vi oversetter denne avtalen til norsk slik at kjøper er inneforstått med dens ordlyd. Etter at kjøps-/salgsavtalen er undertegnet av begge parter, vil kjøper innvilges en lovgitt « angrefrist » på 10 dager. Kjøper overfører da et depositum på ca 10% av kjøpesummen til en sperret konto.*

Den endelige kontrakten bli klar til undertegning hos notaren 2-3 måneder senere. Notaren, en juristutdannet spesialist innen skifte- og eiendomsrett med offentlig løyve, er et obligatoriskt, partsnøytralt ledd i enhver fransk eiendomstransaksjon. I de fleste tilfeller oppnevner både selger og kjøper hver sin notar, uten at dette er fordyrende. AAA Riviera benytter for sine kunder dyktige notarer som er vant til å bistå skandinavere.

Notarens mest synlige rolle er å bevitne overdragelsen av eiendomsretten og påse at dette skjer med 100% sikkerhet for både kjøper og selger. Notaren innhenter opplysninger som er relevante for eiendommen og dens eier, opplyser om eventuelle servitutter, tar rede på om det finnes kommunale utviklingsplaner i nærområdet og at det ikke finnes panteheftelser osv. Notaren redigerer den endelige kontrakten, og mottar restsummen (90%) samt de offentlige avgifter. Han oppdaterer og tinglyser skjøtet for eiendommen.

Omkostningene som notaren krever inn er 2,5 - 7,5% av kjøpesummen, avhengig av boligens alder og verdi, samt om hvorvidt kjøper opptar et tinglyst boliglån. Omkostningene går til å dekke avgifter til det offentlige, dokumentavgift, tinglysningsgebyr samt honorar til notaren(e). Honoraret betales i sin helhet av kjøper.

* Hvis kjøper skulle ville heve kjøpet, mister han sitt depositum. I tillegg vil megler forlange sitt honorar betalt av kjøper (i stedet for av selger). Finnes det derimot betydelige heftelser e.l. på boligen som umuliggjør salget eller at banklån ikke innvilges, vil depositumet tilbakebetales kjøper.

NYBYGG - For kjøp av hus eller leilighet under oppføring er kjøpsprosessen annerledes. Det inngås en reservasjonsavtale ("contrat de reservation") mot et depositum på normalt 5%. Depositumet innbetales på en sperret konto pålydende kjøpers navn. På dette stadiet er det ikke nødvendig med en notar. Avtalen gir en detaljert beskrivelse av eiendommen som kjøpes. Reservasjonsavtalen kan si noe om kjøpers lånefinansiering med eventuelle forbehold og skal inneholde de juridiske betingelser for en mulig heving av kjøpet. Neste etappe er inngåelsen av den endelige kjøps-/salgsavtalen ("acte de vente") hvor fremdriftsplan, leveringstidspunkt og tilhørende garantier fremgår. Kjøper forelegges avtalens utkast i god tid før undertegning hos notaren, hvorpå det vanligvis innbetales ytterligere en gitt prosent av kjøpesummen. Deretter skjer innbetalingene i suksessive rater i takt med den gitte fremdriftsplan. I mange tilfeller får kjøper i en avsluttende fase anledning til å prege og å utforme sin egen bolig - eksempelvis ved valg av farver, fliser, kjøkken- og baderomsinnredning osv. Den siste innbetaling (ofte gjenstående 5%) skjer ved overtagelsesbefaringen og nøkkeloverleveringen.


SALGSPROSESSEN

Utover å følge de krav og normer fransk eiendomsmeglerlov stiller i salgsprosessen, vil AAA Riviera i tillegg yte høy skreddersydd service, på norsk. Vi forestår de nødvendige forberedelser i forhold til verdivurdering, lovpålagte diagnoser og prospektutarbeidelse. Videre står vi for selve markedsføringen der vi velger ut et nettverk med lokale, nasjonale og internasjonale meglere til å bistå med salgsfremmende aktivitet og reklame innen ulike utvalgte medier.  Vi vil tilrettelegge visningene, være en aktiv partner i forhandlingene, redigere den formelle salgskontrakten og bistå helt frem til overdragelse og oppgjør. Videre besørger vi avvikling av alle abonnement, forsikringer m.m.


By clicking on "I agree", you authorize the use of cookies to ensure you get the best experience on this website.

Learn more I agree