Skatter og avgifter, finansiering

ENGANGSAVGIFTER - Ved et eiendomskjøp vil engangsavgifter til den franske stat kreves inn av en notar (dokumentavgift, tinglysningsgebyr osv.). For en bolig som er helt ny, vil avgiften beløpe seg til ca. 2-2,5%. Dersom det er snakk om et objekt som ikke er nytt, må man gjøre regning med et beløp som er ca 7,5% av kjøpesummen, med en svak degressiv skala for større beløp.

"TAXE FONCIÈRE" - er en lokal eiendomsskatt som har fellestrekk med de norske ”kommunale avgifter”. Den betales årlig av eiendommens eier pr. 1. januar og selve innbetalingen skjer i perioden september - november. I størrelse varierer skatten fra en kommune til en annen. Skattegrunnlaget tar utgangspunkt i 50% av eiendommens utleieverdi som igjen er en funksjon av kommunenes utleieindekser. Ved eiendomsoverdragelsen betaler kjøper en proratarisk andel av skatten for gjeldende år.

"TAXE D'HABITATION" - er også en lokal boligskatt som ilignes eiendommens eier pr. 1. januar. Skatten, som betales ved oppkrav i årets siste kvartal, er basert på eiendommens utleieverdi slik skattekontoret evaluerer den (på basis av opplysninger de besitter omkring eiendommens størrelse, beskaffenhet, osv.) For primærboliger er skatten noe lavere enn for ferieboliger.

SKATT PÅ GEVINST AV SALG - Her følges både franske og norske skatteregler ettersom begge land kan kreve gevinstbeskatning på fransk eiendom. I Frankrike er skattesatsen 34,5% dersom man ligningsmessig skatter til Frankrike, EU eller et EØS-land. Er gevinsten større enn 50.000 euro kreves det en progressiv tilleggskatt. Etter 30 års eie er man fritatt for gevinstbeskatning. Før skatten trer inn kommer tildels fradragsposter som i praksis reduserer skattebyrden betraktelig.

FORMUESKATT - Fransk formueskatt trer først inn når aktiva i Frankrike overstiger 1.300.000 euro i nettoverdi (fratrukket gjeldsposter). Skatter man til Norge, unngår man naturligvis dobbelbeskatning av formue ettersom innbetalte beløp i Frankrike kommer til fradrag i Norge. I Frankrike er ”ligningsverdi” et ukjent begrep og markedsverdi anvendes for verdifastsettelsen. Potensielle kjøpere vil ha interesse av å studere overenskomsten mellom Norge og Frankrike til unngåelse av dobbeltbeskatning.

ARVESKATT I FRANKRIKE - Gjenlevende ektefelle slipper enhver form for arveskatt. Arvinger i direkte linje får et skattefritt engangsfradrag på 100.000 euro/ barn per forelder. Overskytende verdier som arves blir beskattet etter en progressiv skala. I de fleste tilfeller vil den være ca 20%.

Det er høyst interessant å være klar over de regler som også gjelder i Frankrike for « forskudd på arv » eller « donasjon » som det heter i Frankrike. Det er mulig å planlegge overføring av betydelige aktiva i Frankrike til ens familiemedlemmer skattefritt og derigjennom minimere arveskatten. Benyttelsen av fornybare engangsfradrag (100.000 euro fra hver forelder hvert femtende år) i Frankrike er helt uavhengig av de norske reglene, dvs at anvendelsen av de franske regler ikke fratar for de fritaksrettigheter man har i Norge og vise versa.

FINANSIERING - Før man skriver under den preliminære kjøpsavtale ("compromis de vente"), må finansieringsplanen være klar. AAA Riviera formidler kontakt med skandinaviske, franske eller internasjonale banker som tilbyr spennende og varierte finansieringstilbud tilpasset de ulike behov og til konkurransedyktige vilkår.

FORSIKRING - Ved overtagelsen av den franske eiendommen, må denne umiddelbart forsikres. AAA Riviera formidler kontakt med forsikringsselskap og gir råd og veiledning for å oppnå en balansert dekning. Generelt sett er premiene noe lavere i Frankrike enn de er i Norge, mens dekningen er noe mindre.

By clicking on "I agree", you authorize the use of cookies to ensure you get the best experience on this website.

Learn more I agree